1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA31 december 201931 december 2018
Vaste activa  
Vorderingen40.50067.500
Liquide middelen48.45826.882
 88.95894.382
PASSIVA  
Eigen vermogen  
Eigen vermogen48.458-18.723
Onderhandse leningen045.000
Kortlopende Schulden40.50068.105
 88.95894.382

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

  2019  2018 
Baten uit eigen fondsverwerving103.832 88.407 
Kosten – besteed aan doelstellingen-30.769 -66.181 
Beheer en administratie-5.881 -745 
Resultaat 67.182 21.481 
     
Resultaatbestemming    
Overige reserves67.182 21.481  

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG