1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

40467.500

 

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018
Vlottende activa    
Vorderingen 40.500 67.500
Liquide middelen 48.458 26.882
  88.958 94.382
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Overige reserves 48.458 -18.723
Schulden 113.105 61.807
  94.382 21.603

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

   2018    2017  
Baten uit eigen fondsverwerving 88.407   52.486  
Kosten – besteed aan doelstellingen -66.181   -92.747  
Beheer en administratie -745   -1.101  
Resultaat   21.481    -41.362
         
Resultaatbestemming        
Overige reserves 21.481    -41.362  

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG