1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA 31 december 2018 31 december 2017
Vlottende activa    
Vorderingen 67.500 0
Liquide middelen 26.882 21.603
  94.382 21.603
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Overige reserves -18.723 -40.204
Schulden 113.105 61.807
  94.382 21.603

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

   2018    2017  
Baten uit eigen fondsverwerving 88.407   52.486  
Kosten – besteed aan doelstellingen -66.181   -92.747  
Beheer en administratie -745   -1.101  
Resultaat   21.481    -41.362
         
Resultaatbestemming        
Overige reserves 21.481    -41.362  

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG