1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

Vlottende activa

  

Vorderingen

0

6.499

Liquide middelen

21.603

2.759

 

21.603

9.258

PASSIVA

  

Eigen vermogen

  

Overige reserves

-40.204

-3.396

Schulden

61.807

12.654

 

21.603

9.258

01STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 2017

 

 2016

 

Baten uit eigen fondsverwerving

52.486

 

176.016

 

Kosten – besteed aan doelstellingen

-92.747

 

  -210.785

 

Beheer en administratie

-1.101

 

-1.640

 

Resultaat

 

-41.362

 

-36.409

     

Resultaatbestemming

    

Overige reserves

 

-41.362

 

-36.409

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG