1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

Vlottende activa

  

Vorderingen

6.499

9.963

Liquide middelen

2.759

34.810

 

9.258

44.773

PASSIVA

  

Eigen vermogen

  

Overige reserves

-3.396

33.013

Kortlopende schulden

12.654

11.760

 

9.258

44.773


2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 2016

 

 2015

 

Baten uit eigen fondsverwerving

176.016

 

105.078

 

Kosten – besteed aan doelstellingen

-210.785

 

  -97.048

 

 Beheer en administratie

 -1.640

 

 -2.092

 

Resultaat

 

-36.409

 

5.938

     

Resultaatbestemming

    

Overige reserves

 

-36.409

 

5.938

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG

Op uw verzoek zal de beschikbare jaarrekening zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.