1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA31 december 201531 december 2014
Vlottende activa  
Vorderingen9.9633.663
Liquide middelen34.81024.012
 44.77327.675
PASSIVA  
Eigen vermogen  
Overige reserves33.01327.075
Kortlopende schulden11.760600
 44.77327.675


2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

  2015  2014 
Baten uit eigen fondsverwerving105.078 80.771 
Kosten – besteed aan doelstellingen  -97.048 -88270 
Overige kosten -2.092 -1.782 
Resultaat 5.938 -8.915
     
Resultaatbestemming    
Overige reserves 5.938 -8.915

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG

Op uw verzoek zal de beschikbare jaarrekening zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.