Wettelijk vereiste gegevens

Stichting Christelijke Hulp in Kenia
(Gegevens bijgewerkt op 3 november 2023)

Fiscaal nummer: 818080498
Kamer van Koophandel nr.: 22064487
Postadres: Beukenstraat 16
5306 XH Brakel
Emailadres: hulpinkenia@gmail.com

Bankrekening: NL70 RABO 0133 5627 51 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg

Bestuurders

De heer E. van den Ham, Voorzitter

De heer S. de Haan, Secretaris / Penningmeester

Mevrouw J. L. Janse, Lid
Tussen de leden van het bestuur bestaan geen banden van bloed- of aanverwantschap

De heer C. R. van de Gruiter (erelid) ondersteunt het bestuur in diverse praktische zaken

Doelstelling

Gehoor gevend aan Gods opdracht om tot zegen te zijn van onze naaste, heeft de Stichting als doel vanuit een Christelijke visie geestelijke, materiële en praktische hulp te verlenen aan kerken, christelijke organisaties en personen in Kenia.

Beleidsplan

I. Werkzaamheden

 • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  het opzetten van projecten tot leniging van nood van geestelijke, materiële- en immateriële aard
 • het verlenen van financiële ondersteuning aan bestaande projecten van kerken en christelijke organisaties ter plaatse
 • armoedebestrijding
 • het beschikbaar stellen van studiebeurzen
 • praktische ondersteuning aan projecten door vrijwilligers
 • andere activiteiten die de doelstelling van de Stichting kunnen realiseren
 

II. Fondsenwerving

 • het stichtingskapitaal
 • na de oprichting van de Stichting verworven erfstellingen, legaten en schenkingen
 • al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen
 
 

De inkomsten van de Stichting bestaan onder meer uit:

 1. bijdragen van personen, ondernemingen, kerken en andere organisaties
 2. de vruchten van het vermogen van de Stichting
 3. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen
 

III. Fondsenbeheer

De ontvangen gelden worden op de bankrekeningen van de Stichting gestort.

Na goedkeuring door het bestuur worden gelden ter beschikking gesteld van projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden.
Aan de voorzitter zijn door het bestuur werkzaamheden op het gebied van projectbegeleiding opgedragen.